20 Temmuz 2024 Cumartesi

30

2024-2025 YENİ DÖNEM AİDATLARI


2024-2025 YENİ DÖNEM AİDATLARI   17471  ADA  2024 - 2025  DÖNEMİ AYLIK  AİDAT  ÇİZELGESİ  (TL)   KONUT m²   AİDAT   EK AİDAT     TOPLAM    B-1 Blok 33 ...


[Devamı...]


25

KORONAVİRÜS VE AİDAT ÖDEMELERİ


KORONAVİRÜS VE AİDAT ÖDEMELERİ Kat Maliklerimizin Dikkatine, Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak tanımladığı COVID-19 (Koronavirüs) salgını ile ilgili olarak, devletimizin aldığı tedbirler paralelinde, Ada Yönetimi olarak ortak alanlarda, sosyal tesislerde, özellikle kapalı alanlarda...


[Devamı...]


24

SİCİL NUMARALARIMIZ DEĞİŞTİ


SİCİL NUMARALARIMIZ DEĞİŞTİ   Akbank tarafından Aboneli Tahsilat Sisteminde (ATS) yapılan bankamatik ile ödeme yapılabilmesine de imkan veren ödeme yöntemleri değişikliğine uyum sağlamak için Sicil Numaralarındaki blok adı ve daire metrekaresi hanelerinde bulunan harfler kaldırılmıştır. Ye...


[Devamı...]


30

Aidat Ödemeleri Hakkında Duyuru


Aidat Ödemeleri Hakkında Duyuru 30 Temmuz 2010 tarihi itibariyle aidat bedelleri Türkiye'nin herhangi bir ilindeki Akbank şubelerinden kat maliklerince Ada Yönetimi Referans No. 7000468 ve “Üye Sicil No” (Abone No) belirtilerek yapılabilmektedir. Akbank şubelerinden...


[Devamı...]

 
Simge Durumuna Getir
Mevzuat
TOPLU KONUT KANUNU (1) Kanun No: 2985 Kabul Tarihi: 02/03/1984 Yayımlandığı Resmi Gazete: 17/03/19...
TEBLİGAT KANUNU Kanun Numarası: 7201 Kanun Kabul Tarihi: 11/02/1959 Yayımlandığı Resmi Gazete Tari...
BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kanun No : 4982 Kabul Tarihi : 09/10/2003 Resmi Gazete Tarihi: 24/10/200...
Simge Durumuna Getir
Mevzuat

30

TOPLU KONUT KANUNU (1)

Kanun No: 2985
Kabul Tarihi: 02/03/1984
Yayımlandığı Resmi Gazete: 17/03/1984
Sayı: 18344

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Konut ihtiyacının karşılanması konut inşaatını yapanların tabi olacağı usul ve esasların düzenlenmesi, memleket şart ve malzemelerine uygun endüstriyel inşaat teknikleri ile araç ve gereçlerin geIiştirilmesi ve Devletin yapacağı desteklemeler (..)(2) bu Kanun hükümlerine tabidir.

Toplu Konut İdaresinin Gelirleri, Harcamaları ve Denetimi (3)

Madde 2 - (Değişik madde: 20/06/2001 - 4684 S.K./7. md.) (4) Toplu Konut İdaresinin gelirleri;

a) İdare tarafından satışı yapılacak konut, işyeri, arsa ve arazilerin satış ve kira gelirlerinden,

b) İdare tarafından açılacak kredilerin geri ödemelerinden,

c) Hazine arsaları üzerine yapılan konut ve İşyerlerinin arsa maIiyet bedellerinin en çok yüzde 25'ine kadar alınacak katılım payından,

d) Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine yurt dışından sağlanacak kredilerden,

e) Faiz gelirlerinden,

f) (Değişik:30/12/2004 – 5281 S.K./43.md.16.bend) Tahsis edilen ödenek ve 29/06/2001 tarihli ve 4705 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca alınan harçlardan,

g) İdareye yapılacak bağış ve yardımlardan,

meydana gelir.

Toplu Konut İdaresinin kaynakları aşağıdaki amaçlar için kullanılır :

a) (Değişik bend: 31/07/2003 - 4966 S.K - 3.md.)(5) Ferdi ve toplu konut kredisi verilmesi, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup, yenilenmesine yönelik projelere kredi verilmesi ve kredilerde faiz sübvansiyonu yapılması.

b) Toplu konut alanlarına arsa temin edilmesi.

c) Araştırma, turizm alt yapıları, konut alt yapıları, okul, karakol, ibadet-hane, sağlık tesisleri, spor tesisleri, postane, çocuk parkları, benzeri tesisler ve konut sektörü sanayiini teşvik için yatırım ve işletme kredisi verilmesi.

d) İş ve istihdam yaratmak üzere esnaf ve sanatkarlara ait işyerleri ve küçük sanayi teşebbüslerinin kredi yoluyla desteklenmesi.

e) Afet mahallerinde konut yapımının teşvik ve desteklenmesi.

İdare kaynaklarının kullanımına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle tespit edilir.

Toplu Konut İdaresinin gelir ve giderleri Yüksek Denetleme Kurulu denetimine tabidir.

Madde 3 - (Mülga madde: 20/06/2001 - 4684 S.K./7. md.)(6)

İskan Sahalarının Tesbiti, Kamulaştırma ve Kadastro (Değişik Madde: 12/05/2004 - 5162 S.K./2.md.)(6a)

Madde 4 - Başkanlık, gecekondu dönüşüm projesi uygulayacağı alanlarda veya mülkiyeti kendisine ait arsa ve arazilerden konut uygulama alanı olarak belirlediği alanlarda veya valiliklerce toplu konut iskan sahası olarak belirlenen alanlarda çevre ve imar bütünlüğünü bozmayacak şekilde her tür ve ölçekteki imar planlarını yapmaya, yaptırmaya ve tadil etmeye yetkilidir. Bu planlar, büyükşehir belediye sınırları içerisinde kalan alanlar için büyükşehir belediye meclisi tarafından, il ve ilçe belediye sınırları ile mücavir alanları içerisinde kalan alanlar için ilgili belediye meclisleri tarafından, beldelerde ve diğer yerlerde ilgili valilik tarafından, planların belediyelere veya valiliğe intikal ettiği tarihten itibaren üç ay içerisinde aynen veya değiştirilerek onaylanması suretiyle yürürlüğe girer. Üç ay içerisinde onaylanmayan planlar Başkanlık tarafından re'sen yürürlüğe konur.

Başkanlık kanundaki görevleri çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları ve bunların içerisinde veya üzerinde bulunan her türlü eklenti ve yapıları kamulaştırmaya yetkilidir. Başkanlık tarafından yapılacak kamulaştırmalar, 04/11/1983 tarihli ve 2942 sayıIı Kamulaştırma Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki iskan projelerinin gerçekIeştirilmesi amaçlı kamulaştırma sayılır.

Projelerin Teşviki

Madde 5 - Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde teşvik edilen projeler, teşvikle ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Uygulanmayacak Kanunlar

Madde 6 - Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak işlemlerde, 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 ve 50 nci maddeleri, 1050 sayılı Muhasabei Umumiye Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Madde 7- (Mülga madde: 20/06/2001 - 4684 S.K./7. md.)(7)

Madde 8 - (Mülga madde: 20/06/2001 - 4684 S.K./7. md.)(8)

Ek Maddeler - I

Ek Madde 1 - (Ek madde: 09/04/1990 - KHK - 412/1. md.) Başbakanlığa bağlı ve kamu tüzel kişiliğine sahip Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Toplu Konut İdaresi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetler çıkarmak,

b) (Değişik bend: 20/06/2001 - 4684 S.K./7. md.)(9) Yurt dışından, görev alanıyla ilgili harcamalarda kullanılmak üzere Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine kredi almaya karar vermek,

c) Konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri almak, bu amaçla gerektiğinde bankalara kredi vermek, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usulleri tesbit etmek,

d) Konut inşaatı ile ilgili sanayii veya bu alanda çalışanları desteklemek,

e) (Değişik bend: 12/05/2004 - 5162 S.K./3. md.)(10) Konut sektörüyle ilgili şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere ve finans kurumlarına ortak olmak.(10a)

f) (Mülga bend: 20/06/2001 - 4684 S.K./7. md.)(9)

g) (Mülga bend: 20/06/2001 - 4684 S.K./7. md.)(9)

h) Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşmeyle yaptırılmasını temin etmek,

i) (Ek bend: 31/07/2003 - 4966 S.K./4. md.)(11) Ferdi ve Toplu Konut kredisi vermek, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik uygulamalar yapmak ve bu konudakiprojeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm bu kredilerde faiz sübvansiyonu yapmak,

j) (Ek bend: 31/07/2003 - 4966 S.K./4. md.)(11) Yurt içi ve yurt dışında doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla proje geliştirmek; konut, altyapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya yaptırmak,

k) (Ek bend: 31/07/2003 - 4966 S.K./4. md.)(11) İdareye kaynak sağlanmasını teminen kar amaçlı projelerle uygulamalar yapmak veya yaptırmak,

l) (Ek bend: 31/07/2003 - 4966 S.K./4. md.)(11) Doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüğü takdirde konut ve sosyal donatıları, altyapıları ile birlikte inşaa etmek, teşvik etmek ve desteklemek,

m) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Ek Madde 2 - (Ek madde: 10/05/1990 - 3645/1. md.) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesi, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağaadam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamındaki görevler nedeniyle şehit olanlar ile barışta ve olağanüstü hallerde yapılan tatbikat ve manevralar sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin; dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse maaşa bağlanmış çocuklarına müştereken, bunlar bulunmadığı takdirde bakmakla yükümlü olduğu ana veya babasına konut sahibi yapmak amacıyla Toplu Konut İdaresince(16) faizsiz olarak kredi verilir.

Bu kredinin miktarı, başvuru esasları ile ödemesiz dönemi ve ödeme süresiyle ilgili esaslar Yüksek Planlarna Kurulunca belirlenir.

Ek Madde 3 -(Ek madde: 09/04/1990 - KHK-412/1. md.) Toplu Konut İdaresi personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Hükümlerine tabidir.

Toplu Konut İdaresi Başkanı müşterek kararname ile, diğer personel Toplu Konut İdaresi Başkanının onayı ile atanır .

Toplu Konut İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bu fıkra hükmüne göre çalıştırılacak olanlar sosyal güvenlik açısından T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.

Bu İdarenin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde belirtilen unvanlarına ait kadroları ile Daire Tabibi Kadrosu karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlar istekleri halinde T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Bu suretle sözleşmeli çalıştırılacaklardan T.C. Emekli Sandığından aylık alanların bu aylıkları kesilmez.

Üçüncü ve dördüncü fıkralara göre çalıştırılacakların adedi, ücretlerinin taban ve tavanı ile diğer mali hakları, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak hizmet sözleşmesi esaslarına göre tesbit edilir.

Bu İdarede Başbakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli maaşsız izinli ve sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Bu kişilerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve mükellefiyetleri saklı tutulur. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katıldığı gibi, bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar başkaca hiç bir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler.

Ek Madde 4 - (Mülga madde: 20/06/2001 - 4684 S.K./7. md.)( 12)

Ek Madde 5 - (Ek madde: 09/04/1990 - KHK-412/1. md.) Bu Kanunla yapılması öngörülen işlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu. 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanmaz. ( bknz. Dipnot 5)

Ek Madde 6.- (Ek madde: 29/05/2003 - 4864 S.K./8. md.) (13) Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca uygulama yapılacak yerlerde ihtiyaç olması halinde Başkanlıkça gerekli birimler kurulabilir. (Cümle değişikliği: 31/07/2003 - 4966 S.K./5. md.)(14) Bu birimlerde Başkanlık teşkilatı kadrolarındaki personel çalıştırılır; hangi kadroların bu birimlere tahsis edileceği 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki usule tabidir. Gerektiğinde valilik, belediye ve diğer kamu kurumları personelinden ihtiyaç duyulanlar Başkanlığın talebi üzerine kurumları tarafından bu birimlerde geçici olarak görevlendirilirler. Uygulamanın tamamlanmasını müteakip bu birimler kaldırılır ve personeli kurumlarına iade edilir. ( bknz. Dipnot 5)

Ek Madde 7 - (Ek madde: 12/05/2004 - 5162 S.K./4. md.) (15) Başkanlık gecekondu bölgelerinin tasfiyesine veya iyileştirilerek yeniden kazanımına yönelik olarak gecekondu dönüşüm projeleri geliştirebilir, inşaat uyguIamaları ve finansman düzenlemeleri yapabilir. Bu amaçla gecekondu bölgelerinde, gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller ile 24/02/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşIemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna göre hak sahibi olan kişilerin haklarına konu gayrimenkullerin değeri Başkanlık tarafından tespit edilir ve Başkanlık bu kişilerle proje çerçevesinde anlaşmalar yapabilir. Bu anlaşmaların usul ve esaslarını belirlemeye Başkanlık yetkilidir.

Gecekondu Dönüşüm Projesi çerçevesinde İdare tarafından yapımı gerçekleştirilen konutların bedelleri proje uygulamalarının yapıldığı illerdeki mevcut ekonomik durum, doğal afetler, konut rayiç bedelleri ve gecekondu bölgesindeki kişilerin gelir durumu göz önünde bulundurularak gerekli görüldüğünde kamuoyuna ilan edilerek yapım maliyetlerinin altında tespit edilebilir. Bu madde uyarınca konut bedellerini, ödeme şeklini ve süresini belirlemeye Toplu Konut İdaresi Başkanının önerisi üzerine Başkanlığın bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir. ( bknz. Dipnot 5)

Ek Madde 8 - (Ek madde: 12/05/2004 - 5162 S.K./4. md.) (15) Başkanlık lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekalet ücretlerinin; hukuk müşavirlerine, avukatIara ve hukuk servislerinde fiilen görev yapan memurlara dağıtımı hakkında 02/02/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat Ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanır. ( bknz. Dipnot 5)

 

Ek Madde 9.- (Ek madde: 15/12/2004 - 5273/9. md.) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar plânlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, uygulama imar plânı ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimarî, statik, tesisat ve her türlü fennî mesuliyetin Başkanlık tarafından üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla başkaca belge istenmeksizin müracaat tarihinden itibaren onbeş gün içinde avan projeye göre yapı ruhsatı verilir.

Geçici Maddeler

Geçici Madde 1 - a) 2487 sayılı Toplu Konut Kanununa göre kredilen-dirilmiş projelere, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun tesbit edeceği esaslar çerçevesinde 2487 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

b) 2487 sayılı Toplu Konut Kanununa göre hak kazanmış projeler, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun tesbit edeceği esaslar çerçevesinde bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

Geçici Madde 2 - (Ek madde: 10/05/1990 - 3645/2. md.)

Ek 1 inci madde kapsamında kalan ve bu Kanunun yürürlük tarihinden önce şehit olan veya hayatlarını kaybedenlerin hak sahibi yakınlarına bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren müracaatları halinde ek 1 inci maddede belirtilen esaslar dahiIinde faizsiz konut kredisi verilir.

Geçici Madde 3.(Geçici madde: 29/05/2003 - 4864 S.K./9. md.) (17) 03/02/2002 tarihinde Afyon ve civarında meydana gelen deprem sonucunda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı fen heyetleri tarafından belediye yerleşim alanlarında belirlenen ağır hasarlı ve yıkık konut sahibi afetzedelerin kuracağı kooperatiflere, kendi arsaları veya toplulaştırma sonucunda elde edilecek arsalar üzerinde yapılacak konutlar için Toplu Konut İdaresi aracılığı ile kredi verilir. En az % 70 seviyesinde tamamlanmış ve depremde yıkılan veya ağır derecede hasar gören konut veya işyeri kooperatiflerine de, her bir üyeleri için en fazla bir konut ve bir işyeri olmak üzere, hasarları oranında Toplu Konut İdaresi aracılığı ile kredi verilir. Söz konusu kredinin kullandırılmasına iIişkin usul ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir ve Başbakan onayı ile yürürlüğe girer.

Afetzedelerin konut veya işyeri yapacakları alanlarda arsa ve arazi temininde 15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Kanunun 21 ek 9 ve ek 10 uncu maddelerindeki hükümler uygulanabiIir. Bu şekilde temin ve tahsis edilen arsa ve araziler Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiş sayılır. Bu arsa ve araziler Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından birinci fıkra kapsamında kredilendirilecek kooperatiflere maliyet bedeli üzerinden devrediIir. Maliyet bedelinin hesaplanmasında harca esas değerin beşte biri taşınmaz malın iktisap bedeli kabul edilir.

Birinci fıkra gereği verilecek konut ve işyeri kredileri için gereken 70 trilyon TL. Toplu Konut İdaresine; alt yapı ve toplulaştırma işlemleri için ihtiyaç duyulan 50 trilyon TL. ise Afet işleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve İller Bankası Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokol çerçevesinde kullandırılmak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesindeki afet tertibine aktarılır.

Söz konusu tutarların harcanmayan kısmı ile kredi olarak kullandırılan kısmının geri dönüşü Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından takip edilir ve tahsilini müteakip bir ay içerisinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesindeki afet tertibine özel ödenek kaydedilmek üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır. Bu madde uyarınca yeniden inşa edilecek veya onarılacak yapılarla ilgili ihale, sözleşme, ruhsatname ve sair işlemler ve bu uygulamadan faydalanacakların verecekleri beyanname, taahhütname ve yapacakları sözleşmeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Geçici Madde 4.- (Geçici madde: 29/05/2003 - 4864 S.K/10. md.) (18) 28.3.2001 tarihli ve 200112202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilen varlıklarla ilgili iş ve işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükler; 14/12/2001 tarihinden önceki dönem için Bankaya, bu tarihten sonraki dönem için Başkanlığa aittir.

GEÇİCİ MADDE 5. — (Geçici madde 5: 27/04/2005 – 5335 S.K./12.md.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, İdarede bu Kanunun ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışanlardan sosyal güvenlik açısından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yazılı olarak İdareye başvurmaları halinde 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ilişkilendirilirler. Bu süre içerisinde 5434 sayılı Kanun ile ilişkilendirilme talebinde bulunmayanların 506 sayılı Kanun ile ilişkileri devam eder.

GEÇİCİ MADDE 6. —(Geçici madde 6: 27/04/2005 – 5335 S.K./12.md.) Geçici 5 inci maddeye göre 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ilişkilendirilenlerin İdarede 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi olarak bu Kanunun ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde geçen hizmet süreleri; emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerinin belirlenmesi ile 5434 sayılı Kanunun ek 48 inci maddesinin (b) fıkrası ve ek 70 inci maddesinin uygulanmasında, öğrenim durumları itibarıyla yükselebilecekleri dereceleri aşmamak ve 2.2.2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınmak suretiyle, memuriyette geçmiş gibi değerlendirilir ve değerlendirilen bu sürelerin önceden kıdem tazminatı, toplu ödeme veya emekli ikramiyesi ödenmemiş olan kısmı 5434 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınır.

Geçici Madde 7. — (Geçici madde: 15/12/2004 - 5273 S.K.) Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, bu Kanuna istinaden 1164 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığının görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Söz konusu yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar 1164 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan mevcut yönetmeliklerin uygulanmasına devam edilir.

Geçici Madde 8. — (Geçici madde: 15/12/2004 - 5273 S.K.) 1164 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca daha önce Hazine tarafından Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne devredilen arsa ve arazilerden kamu hizmeti için gerekli olması nedeniyle Hazine tarafından devri talep edilenler, bedelsiz olarak Hazineye iade edilir.

Yürürlük

Madde 9 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kanuna işlenemeyen hükümler

09/04/1990 tarih ve 412 sayılı KHK'nin geçici maddeleri

Geçici Madde 1 - Toplu Konut İdaresinin 1990 Mali Yılı harcamaları Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı bütçesinden karşılanır.

Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı teşkilatlanıncaya kadar, hizmetleri Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı personeli eliyle yürütülür.

Geçici Madde 3 - Diğer mevzuatta Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine yapılmış olan atıflar, hizmetin özelliğine göre Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ilişkin düzenlemelerin ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.

2985 sayılı Kanunda geçen Yüksek Planlama Kurulu deyimleri “Toplu Konut idaresi Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.

(1): a - 28/12/1987 tarih ve 304 sayılı KHK'nin 5 inci maddesi ile; bu Kanundaki “Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu”, “Koordinasyon Kurulu” ve “Kamu Ortaklığı Kurulu” ibareleri, “Yüksek Planlama Kurulu” olarak değiştirilmiş ve daha sonra bu hüküm 3701 sayılı Kanunla aynen kabul edilmek suretiyle kanunlaşmıştır

b - 3701 sayılı Kanundan önce 09/04/1990 tarih ve 412 sayılı KHK'nin geçici 3 üncü maddesi ile de “Yüksek Planlama Kurulu” ibaresi “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı”, olarak değiştirilmiştir.

(2): Burada yer alan “için Toplu Konut Fonunun meydana getirilmesi ve kullanılması” ibaresi, 20/06/2001 kabul tarihli, 03/07/2001 tarih ve 24451 Sayılı R.G.de yayımlanan 4684 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile, 01/01/2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yürürlükten kaldırılmıştır.

(3): “Toplu Konut Fonu” olan madde başlığı, 20/06/2001 kabul tarihli, 03/07/2001 tarih ve 24451 sayılı R.G.de yayımlanan 4684 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile, 01/01/2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(4): 20/06/2001 kabul tarihli, 03/07/2001 tarih ve 24451 sayılı R.G.de yayımlanan 4684 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile, 01/01/2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yürürlükten kaldırılan madde için Tarihçe - 1’e bakınız.

(5): 31/07/2003 kabul tarihli, 07/08/2003 tarih ve 25192 sayılı R.G.de yayımlanan 4966 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile, 07/08/2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, değiştirilen bend için Tarihçe - 2’ye bakınız

(6): 20/06/2001 kabul tarihli, 03/07/2001 tarih ve 24451 sayılı R.G.de yayımlanan 4684 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile, 01/01/2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yürürlükten kaldırılan madde için Tarihçe - 3’e bakınız.

(6a): 05/05/2004 kabul tarihli, 12/05/2004 tarih ve 25460 sayılı R.G.de yayımlanan 5162 sayılı kanunun 2 nci maddesi ile 12/05/2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, değiştirilen madde için Tarihçe - 11’e bakınız.

(7): 20/06/2001 kabul tarihli, 03/07/2001 tarih ve 24451 sayılı R.G.de yayımlanan 4684 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile, 01/01/2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yürürlükten kaldırılan madde için Tarihçe - 4’e bakınız

(8): 20/06/2001 kabul tarihli, 03/07/2001 tarih ve 24451 sayılı R.G.de yayımlanan 4684 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile, 01/01/2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yürürlükten kaldırılan madde için Tarihçe - 5’e bakınız.

(9): 20/06/2001 kabul tarihli, 03/07/2001 tarih ve 24451 sayılı R.G.de yayımlanan 4684 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile, 01/01/2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, değiştirilen (b) bendi ile yürürlükten kaldırılan (f) ve (g) bendleri için Tarihçe - 6’ya bakınız.

(10): 31/07/2003 kabul tarihli, 07/08/2003 tarih ve 25192 sayılı R.G.de yayımlanan 4966 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile, 07/08/2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, değiştirilen bend için Tarihçe - 7’ye bakınız.

(10a): 05/05/2004 kabul tarihli, 12/05/2004 tarih ve 25460 sayılı R.G.de yayımlanan 5162 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile, 12/05/2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, değiştirilen bend için Tarihçe - 10a’ya bakınız.

(11): 31/07/2003 kabul tarihli. 07/08/2003 tarih ve 25192 Sayılı R.G.de yayımlanan 4966 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile, 07/08/2003 tarihinden itibaren geçerli almak üzere eklenmiştir.

(12): 20/06/2001 kabul tarihli, 03/07/2001 tarih ve 24451 sayılı R.G.de yayımlanan 4684 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile, 01/01/2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yürürlükten kaldırılan madde için Tarihçe - 8’e bakınız.

(13): 25/05/2003 kabul tarihli, 06/06/2003 tarih ve 25130 sayılı R.G. de yayımlanan 4864 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile eklenmiştir.

(14): 31/07/2003 kabul tarihli, 07/08/2003 tarih ve 25192 sayılı R.G. de yayımlanan 4966 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile, 07/08/2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, değiştirilen cümle için Tarihçe - 9’a bakınız.

(15): 05/05/2004 kabul tarihli, 12/05/2004 tarih ve 25460 sayılı R.G. de yayımlanan 5162 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile eklenmiştir.

(16): Burada yer alan ''Toplu Konut Fonundan'' ibaresi, 20/06/2001 kabul tarihli, 03/07/2001 tarih ve 24451 sayılı R.G. de yayımlanan 4684 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile, 01/01/2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ''Toplu Konut İdaresince'' şeklinde değiştirilmiştir.

(17): 25/05/2003 kabul tarihli, 06/06/2003 tarih ve 25130 sayılı R.G.de yayımlanan 4864 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile, 01/01/2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, değiştirilen geçici madde 3 için Tarihçe - 10’a bakınız.

(18): 25/05/2003 kabul tarihli, 06/06/2003 tarih ve 25130 sayılı R.G. de yayımlanan 4864 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenmiştir.

TARiHÇE

TARiHÇE - 1 : 20/06/2001 kabul tarihli, 03/07/2001 tarih ve 24451 sayılı R.G.de yayımlanan 4684 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değiştirilen madde metni:

Madde 2 - Bu Kanunla öngörülen hizmetlerin gerçekleştirilmesi maksadıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde "Toplu Konut Fonu" kurulmuştur.

Bu Fonun kaynakları;

a) Tekel İdaresi ve Tekel dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler tarafından imal edilen alkollü ve alkolsüz içkiler, tütün mamülleri, ispirto ve ispirtolu içki-ler ve her türlü içki imalinde kullanılan alkollü ve alkolsüz özütlerin istihsal vergisine esas matrahları üzerinden en fazla % 15 nispetinde hesaplanacak ve istihsal vergisinden ayrılacak miktardan (Bu maddelerin istihsal vergisinin fona ödenecek meblağı karşılamaması veya istihsal vergisinin mevcut olmaması halinde de yukarıda açıklanan şekilde hesaplanacak miktar Tekel İdaresi ve Tekel dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler tarafından Fona ödenir),

b) (Mülga bent: 14/06/1989 - 3571/16. md.),

c) Diğer kanun ve kararnamelerle Toplu Konut Fonu için verilmesi öngörülen paralardan,

d) (Değişik bent: 01/07/1992 - 3827/1. md.) Yurtdışı çıkışlardan çıkış başına alınacak en çok 100 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan Cumhuriyetleri çıkış başına en çok bunun dörtte biri kadar Amerikan Doları karşılığı Türk Lirasından (Türk vatandaşlığına kabul edilen göçmenlerin, geldikleri ülkeye yılda bir defa yapacakları seyahatler bu harçtan muaftır. Ayrıca Bakanlar Kurulu, Hac çıkışları dahil, kimlerin bu harçtan muaf tutulacağını veya istisnadan yararlanacağını tespite yetkilidir),(*)

e) 3 üncü maddeye göre verilecek krediden faydalanacak hak sahiplerinin Fona yapacakları geri ödemelerden,

f) Toplu Konut Fonuna kaynak sağlamak maksadıyla çıkarılacak Hazine kefaletli döviz veya Türk Lirası esaslı tahvillerin satışından sağlanacak gelirlerden, (çıkartılacak tahvil miktarı, her sene bütçe kanunu ile tespit edilecek miktarı geçemez),

g) Fona yapılacak bağış ve yardımlardan,

h) Hazine arsaları üzerine yapılan konut ve işyerlerinin arsa maliyet bedellerinin en çok %'ine kadar alınacak katılım payından,

i) Bu Fona açılacak kredilerden,

j) Tekel İdaresinin ithal ettiği maddelerden alınan fonlardan,

k) (Ek bent: 01/05/1985 - 3189/1. md.) Tüketilen elektrik enerjisinin satış kilowatt saat bedeli üzerinden en fazla nispetinde hesaplanacak miktarlardan, (**)

meydana gelir.

(Değişik fıkra 01/05/1985 - 3189/1. md.) Yukarıdaki bentlerde belirtilen nispet ve miktarları tespite, azaltmaya veya bir misline kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(*) 21/03/1996 tarih ve 96/7887 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 01/04/1996 tarihinden itibaren Yurt dışına çıkan kişilerin Toplu Konut Fonu harcından muaf tutulması kararlaştırılmıştır (Bkz. R.G.: 31/03/1996 - 22597 Mük.)

(**) 10/05/1992-92/3019 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

TARiHÇE - 2 : 31/07/2003 kabul tarihli, 07/08/2003 tarih ve 25192 sayılı R.G.de yayımlanan 4966 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değiştirilen 2 nci fıkra (a) bendi metni;

a) Ferdi ve Toplu Konut kredisi verilmesi veya konut kredilerine faiz sübvansiyonu yapılması.

TARiHÇE - 3 : 20/06/2001 kabul tarihli, 03/07/2001 tarih ve 24451 sayılı R.G.de yayımlanan 4684 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan madde metni:

Madde 3 - (Değişik fıkra: 20/06/1987-3397/1. md.) Toplu Konut Fonu; ferdi ve toplu konut kredisi, konut kredisi faiz sübvansiyonu, toplu konut alanlarına arsa temini, araştırma, turizm altyapıları, konut altyapıları, okul, karakol, ibadethane, sağlık tesisleri, spor tesisleri, postane, çocuk parkları, benzeri tesisler ve konut sektörü sanayiini teşvik için yatırım ve işletme kredisi ile iş ve istihdam yaratmak üzere esnaf ve sanatkarlara ait işyerleri ve küçük sanayi teşebbüslerinin kredi yoluyla desteklenmesi ve afet hizmetlerinin karşılanması alanlarında kullanılır.

Fonun ne şekilde kullanılacağı Toplu Konut İdaresinin hazırlayacağı öneriler de dikkate alınarak, Bakanlar Kurulunun tanzim edeceği tüzükle tesbit edilir.

(Ek fıkra: 28/05/1986 - 3291/10 md.) Fon bakiyelerinin tamamen veya kısmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dışında nemalandırılmasına ait esas ve usuller Bakanlar Kurulunca düzenlenir.

TARiHÇE - 4: 20/06/2001 kabul tarihli, 03/07/2001 tarih ve 24451 sayılı R.G.de yayımlanan 4684 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan madde metni:

Madde 7 - Toplu Konut Fonunun denetimi 20/10/1983 tarihli ve 72 sayılı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına tabidir.

TARiHÇE - 5 : 20/06/2001 kabul tarihli, 03/07/2001 tarih ve 24451 sayılı R.G.de yayımlanan 4684 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan madde metni:

Madde 8 - 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır ''Kamu Konut Fonu'' bakiyesi ''Toplu Konut Fonu'' na aktarılmıştır.

TARiHÇE - 6 : 20/06/2001 kabul tarihli, 03/07/2001 tarih ve 24451 sayılı R.G.de yayımlanan 4684 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değiştirilen (b) bendi ile yürürlükten kaldırılan (f) ve (g) bendleri.

b) Yurt içi ve yurt dışından, Toplu Konut Fonunun kullanma alanlarında yararlanmak üzere kredi almaya karar vermek,

f) Memurlar ve işçiler ile bunların emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında 3320 sayılı Kanunu uygulamak ve bu Kanun ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,

g) Toplu Konut Fonu ile Geliştirme ve Destekleme Fonunu idare etmek,

TARiHÇE - 7 : 31/07/2003 kabul tarihli, 07/08/2003 tarih ve 25192 sayılı R.G.de yayımlanan 4966 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değiştirilen (e) bendi metni;

e) Özellikle kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan konut inşaatıyla ilgili şirketlere iştirak etmek.

TARiHÇE - 8 : 20/06/2001 kabul tarihli, 03/07/2001 tarih ve 24451 sayılı R.G.de yayımlanan 4684 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan madde metni:

Ek Madde 3 - (Ek madde 09/04/1990 - KHK-412/1. md.)

Toplu Konut Idaresinin bütçesi, Fondan sağlanacak ve Fonun %1'ini aşmayacak meblağdan oluşur.

TARiHÇE - 9 : 31/07/2003 kabul tarihli, 07/08/2003 tarih ve 25192 sayılı R.G.de yayımlanan 4966 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile değiştirilen cümle metni:

Bu birimlerde Başkanlık personeli görevlendirilebilir.

TARiHÇE - 10 : 25/05/2003 kabul tarihli, 06/06/2003 tarih ve 25130 sayılı R.G. de yayımlanan 4864 sayılı kanunun 9 uncu maddesi ile değiştirilen madde metni:

Geçici Madde 3-(Ek Madde: 27/06/2002-4767/1)

03/02/2002 tarihinde Afyon ve civarında meydana gelen deprem sonucunda Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı fen heyetleri tarafından belediye yerleşim alanlarında belirlenen ağır hasarlı ve yıkık konut sahibi afetzedelerin kuracağı kooperatiflere, kendi arsaları veya toplulaştırma sonucunda elde edilecek arsalar üzerinde yapılacak konutlar için Toplu Konut Idaresi aracılığı ile kredi verilir.

Söz konusu kredinin kullandırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı ile Toplu Konut Idaresi Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir ve Başbakan onayı ile yürürlüğe girer.

Ağır hasarlı ve yıkık konut sahibi afetzedelerin kuracağı kooperatifler için gereken 70 trilyon TL Toplu Konut Idaresine; altyapı ve toplulaştırma işlemleri için ihtiyaç duyulan 50 trilyon TL ise Afet Işleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve lller Bankası Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokol çerçevesinde kullandırılmak üzere Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı bütçesindeki afet tertibine aktarılır.

Söz konusu tutarların harcanmayan kısmı ile kredi olarak kullandırılan kısmının geri dönüşü Toplu Konut Idaresi Başkanlığı ve Afet Işleri Genel Müdürlüğü tarafından takip edilir ve tahsilini müteakip bir ay içerisinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesindeki afet tertibine özel ödenek kaydedilmek üzere Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır.

Bu madde uyarınca yeniden inşa edilecek veya onarılacak yapılarla ilgili ihale, sözleşme, ruhsatname ve sair işlemler ve bu uygulamadan faydalanacakların verecekleri beyanname, taahhütname ve yapacakları sözleşmeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

TARiHÇE - 10a : 05/05/2004 kabul tarihli, 12/05/2004 tarih ve 25460 sayılı R.G. de yayımlanan 5162 sayılı kanunun 3 üncü maddesi ile değiştirilen madde metni:

e) (Değişik bend: 31/07/2003 - 4966 S.K./4. md.) Konut sektörüyle ilgili şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek.

TARiHÇE - 11 : 05/05/2004 kabul tarihli, 12/05/2004 tarih ve 25460 sayılı R.G. de yayımlanan 5162 sayılı kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilen madde metni:

İskan Sahalarının Tesbiti, Kamulaştırma ve Kadastro

Madde 4 - Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde toplu konut iskan sahaları valiliklerce belirlenir. Bu sahalar gerektiğinde Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü eliyle kamulaştırılabilir. Toplu Konut iskan sahalarının kadastro çalışmalarının yapılması ve imar planının hazırlanması ile ilgili esasları Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu tespit eder.

Eski bend: “tahsis edilen ödenekten”

12/07/2001 tarih ve 24460 sayılı R.G.’de yayınlanan 29/06/2001 tarih ve 4705 sayılı “Yurt Dışına Çıkışlardan Harç Alınması ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun “.

15/12/2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.de yayınlanan 5273 nolu Kanunun 8. maddesi ile “ uygulamalar yapmak ve bu konudaki” ibaresi eklenmiştir.

15/12/2004 tarih ve 25671 sayılı R.G.de yayınlanan 5273 nolu Kanunun 8. maddesi ile Ek Maddeler II başlığının altındaki Ek Madde 1 adı değiştirilmiştir..

8/12/2004 tarihli ve 5273 sayılı kanunun 8 inci maddesiyle 412 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Ek Madde1’den sonar gelen maddelerin numaraları metne işlendiği şekilde yeniden teselsül ettirilmiştir. Eski Ekmadde 8

27/04/2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.de yayınlanan 5335 sayılı Kanunun 12. maddesi ile "veya Sosyal Sigortalar Kurumu" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

8/12/2004 tarihli ve 5273 sayılı kanunun 8 inci maddesiyle 412 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Ek Madde1’den sonra gelen maddelerin numaraları metne işlendiği şekilde yeniden teselsül ettirilmiştir. Eski Ek madde 2.
 

Bu makale toplam 3891 kişi tarafından okunmuştur.
İşlem: E-posta | Permalink

Simge Durumuna Getir
İletişim
17471 Ada Yönetimi

Şehit Osman Avcı Mah. Selçuklular Cad.
65.Sok. İntes Lale Apt. No:1
Etimesgut / Ankara

Tel./Faks:  (312) 280 90 21
www.eryaman17471.com


Ziyaretçi Sayacı
* 01/08/2010 *
Anasayfa   |   Hakkımızda   |   Duyurular   |   Mevzuat   |   Fotoğraflar   |   İletişim   |   Online Hizmet Merkezi
YönetimNetTelif hakkı 2024 Eryaman 2. Etap 17471 Ada Yönetimi